شادی کوچکی می خواهم

آنقدر کوچک که کسی نخواهد از من بگیرد!