هر کسی در دل من جای خودش را دارد

جانشین تو در این سینه خداوند نشد!

اِی غایب از نَظر به خدا می سپارمت

جانم بِسوختی و به دِل دوست دارمَت!

نمی آیی، نمی خوانی، نمی جویی خبر از من

خدا ناکرده در دل رنجشی داری مگر از من؟!

هر کسی در دل من جای خودش را دارد

جانشین تو در این سینه خداوند نشد