در غربت مرگ بیم تنهایی نیست

یاران عزیز آن طرف بیشترند!