در طریق عشق، خار از پا کشیدن مشکل است

ریشه در دل می کند خاری که در پا می رود...

وفادار تو بودم تا نفس بود

دریغا، همنشینت خار و خس بود...

فلک! در قصد آزارم چرایی؟

گلم گر نیستی، خارم چرایی!

ز سیر گلشن دنیا از آن به خار خوشم

که چیده اند حریفان رفته گلها را!

ما نقد عافیت به می ناب داده ایم

خار و خس وجود به سیلاب داده ایم