وفادار تو بودم تا نفس بود

دریغا، همنشینت خار و خس بود...