بگذاشتیم غم تو نگذاشت مرا

حقا که غمت از تو وفادارتر است...

عمر گذشت و همچنان داغ وفاست زندگی

زحمت دل کجا بریم آبله پاست زندگی

ای کم شده وفای تو این نیز بگذرد

و افزون شده جفای تو این نیز بگذرد...

عمر گذشت و هچنان داغ وفاست زندگی

زحمت دل کجا بری؟! آبله پاست زندگی...

من با تو جفا نکنم تو عادت من دانی

با من تو وفا نکنی، من طالع خود دانم!

آن همه دلداری و پیمان و عهد

نیک نکردی که نکردی وفا!

بگریست چشم دشمن من بر حدیث من

فضل از غریب هست و وفا در قریب نیست...

اِی سٓخت کمانِ سُسْت پیمان

این بود وفای عهد اصحاب؟

پیراهنی از تارِ وَفا دوخته بودم

چون تابِ جفایِ تو نیاورد کفن شد!

عهد و پیمان تو با ما و وفا با دگران

ساده‌دل من که قسم های تو باور کردم