آن همه دلداری و پیمان و عهد

نیک نکردی که نکردی وفا!