کدامین آتشین سیما به این ویرانه می آید؟ 

که از دیوار و در بوی پر پروانه می آید 

باز فرو ریخت عشق از در و دیوار من

باز ببرید بند اشتر کین دار من...

کرد داغم نگه زاهد خاموش هزین

چه بگویم به من این صورت دیوار چه کرد !

صورت دیوار هم در عالم خود زنده است

هر کسی را جامه هستی به رنگی داده اند

دیوارها به لهجه ی او خو گرفته اند

این بی وفای در قفس اما پریدنی ست