دیوارها به لهجه ی او خو گرفته اند

این بی وفای در قفس اما پریدنی ست