آزادگان به عشق خیانت نمی کنند

او را خصال مردم آزاده خو نبود...

به من گفتی که جور من نهان می دار از مردم

تو هم نوعی جفا می کن که بتوان داشت پنهانش!

ُِمُردم ز رشک چند ببینم که جام می

لب بر لبت گذارد و قالب تهی کند !

مرا به روز قیامت غمی که هست این است

که روی مردم دنیا دوباره باید دید

به دست آور دل من را چه کارت با دل مردم !

تو واجب را بجا آور رها کن مستحب ها را