آزادگان به عشق خیانت نمی کنند

او را خصال مردم آزاده خو نبود...