تا قبل از در آغوش گرفتنش گمان می کردم

زندگی فقط زنده بودن است

عمر گذشت و همچنان داغ وفاست زندگی

زحمت دل کجا بریم آبله پاست زندگی

عمر گذشت و هچنان داغ وفاست زندگی

زحمت دل کجا بری؟! آبله پاست زندگی...

مرداب زندگی همه را غرق می‌کند

ای عشق همتی کن و دست مرا بگیر