تا قبل از در آغوش گرفتنش گمان می کردم

زندگی فقط زنده بودن است