تا قبل از در آغوش گرفتنش گمان می کردم

زندگی فقط زنده بودن است

اگر عشق آخرین بهانه ی بی دلیل ما نیست

پس آمده ایم اینجا چه خاکی بر سرمان بریزیم؟!

با من مدار کن!

بعدها دلت برایم تنگ خواهد شد...

یکی یکی از همه دور خواهم شد

امتحان تحمل هجرت است، در شامگاه خزانی...