یکی یکی از همه دور خواهم شد

امتحان تحمل هجرت است، در شامگاه خزانی...