ما را همین بس که داریم درد عشق

مقصود ما ز وصل تو بوس و کنار نیست!

مجال من همین باشد که پنهان عشق او ورزم

کنار و بوس و آغوشش، چه گویم چون نخواهد شد؟!

وصال توست اگر دل را مرادی هست و مطلوبی

کنار توست اگر غم را کناری هست و پایانی!

با کناری ات کنار نمی آیم

کنار می روم...