ما را همین بس که داریم درد عشق

مقصود ما ز وصل تو بوس و کنار نیست!