به دست آور دل من را چه کارت با دل مردم !

تو واجب را بجا آور رها کن مستحب ها را