گلایه ای نکنی بغض خویش را بخوری

که هق! هق!... تو مبادا به گوششان برسد!

باید خدا هم با خودش روراست باشد

وقتی که می داند خدای هیچ کس نیست

به دست آور دل من را چه کارت با دل مردم !

تو واجب را بجا آور رها کن مستحب ها را