گلایه ای نکنی بغض خویش را بخوری

که هق! هق!... تو مبادا به گوششان برسد!