باید خدا هم با خودش روراست باشد

وقتی که می داند خدای هیچ کس نیست