مرا به روز قیامت غمی که هست این است

که روی مردم دنیا دوباره باید دید