کدامین آتشین سیما به این ویرانه می آید؟ 

که از دیوار و در بوی پر پروانه می آید