کرد داغم نگه زاهد خاموش هزین

چه بگویم به من این صورت دیوار چه کرد !