صورت دیوار هم در عالم خود زنده است

هر کسی را جامه هستی به رنگی داده اند