بگذاشتیم غم تو نگذاشت مرا

حقا که غمت از تو وفادارتر است...