بگریست چشم دشمن من بر حدیث من

فضل از غریب هست و وفا در قریب نیست...