ای کم شده وفای تو این نیز بگذرد

و افزون شده جفای تو این نیز بگذرد...