اِی سٓخت کمانِ سُسْت پیمان

این بود وفای عهد اصحاب؟