من با تو جفا نکنم تو عادت من دانی

با من تو وفا نکنی، من طالع خود دانم!