ما نقد عافیت به می ناب داده ایم

خار و خس وجود به سیلاب داده ایم