فلک! در قصد آزارم چرایی؟

گلم گر نیستی، خارم چرایی!

اگر باغم برن بر چیدن گل،

گلی هم رنگ و هم بوی تو خواهم