اگر باغم برن بر چیدن گل،

گلی هم رنگ و هم بوی تو خواهم