در طریق عشق، خار از پا کشیدن مشکل است

ریشه در دل می کند خاری که در پا می رود...