از صبا پرس که ما را همه شب تا دم صبح

بوی زلف تو همان مونس جان است که بود