گفت تا کی صبر باید کرد؟ گفتم چاره چیست؟

دیدم این پاسخ، از آن پرسش سؤالی تر شده است