با این همه مهر و مهربانی

دل می دهدت که خشم رانی ؟