کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست

این قدر هست که بانگ جرسی می‌آید