هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود

در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست