به خواب نیز نمی‌بینمش چه جای وصال؟

چو این نبود و ندیدیم باری آن بودی