ای با همه کس به صلح و با ما به خلاف 

جرم از تو نباشد ! گنه از بخت من است