جان نخواهد بردن از تو هیچ دل

شهر بگرفتی به صحرا می‌روی