خط ها به هم رسید و به یک جمله ختم شد

با عشق ممکن است تمام محال ها