بازنده شدن حس بدی نیست، اگر من

با میل خودم دل به شما باخته باشم