هر کس از او نشانی دارد ما را کند خبر،

این هم نشان ما یک سو خلیج فارس سوی دگر خزر