تو به حال من مسکین به جفا می‌نگری

من به خاک کف پایت به وفا می‌نگرم