خوش باش در آن دم که غمی رو به تو آرد

بگذار که غم نیز رود شاد ز دستت