پَرّ و بال ما کمند عشق اوست 

موکشانش می کشد تا کوی دوست

 

در انتساب این شعر به مولوی تردید وجود دارد، اما دهخدا این بیت را از او دانسته است.