همه خفتند به غیر از من و پروانه و شمع  

قصّه ما دو سه دیوانه دراز است هنوز