گرچه رفتی ز دلم حسرت روی تو نرفت

در این خانه به امّید تو باز است هنوز